Варианти на подреждане на СКК
Системите за централна климатизация се създават от отделни конструктивни и функционални блокове или секции.
Бърз избор на типоразмер
Диаграми за бърз избор на типоразмер по дебит на климатичната камера.
Секция универсална
Служат за свързващо звено на Секционните климатични камери със смукателната и нагнетагелна въздуховодна система
Секция филтърна
Филтърната секция служи за пречистване на входящия в климатичната камера въздух и в редки случай за пречистване на изходящия въздух.
Секция отоплителна
За нагряването на въздуха в климатичните камери се използват повърхностни топлообменни апарати.
Секция охладителна
За нагряването на въздуха в климатичните камери се използват повърхностни топлообменни апарати.
Секция вентилационна
Вентилаторните секции тип СВ са главния функционален елемент от секционните климатични камери.
Секция шумозаглушителна
Шумозаглушителните секции са предназначени да намаляват нивото на звуковото налягане на климатичните камери до ниво, определено от санитаро-хигиенните норми
Секция рекуперативна
Оползотворява енергията на топлината или студа на отработения въздух, преди изхвърлянето му в атмосферата. Иползва се, когато рециркулацията на въздуха е невъзможна. Осъществява се икономия на енергията до 70%.
Секция овлажнителна
За овлажняване на въздуха в секционните камери обикновено се използват дюзова оросителна камера или парен овлажнител.
изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018