Предназначение и общо описание

Предназначени са за охлаждане на хидрогенератори във ВЕЦ с индиректно въздушно охлаждане. Охлаждащите системи обикновено са изградени от няколко броя въздухоохладители около хидрогенератора. Въздухоохладителите са свързани паралелно към изградената система за техническо водоснабдяване. Охладителите са захващат с резбови съединения към корпуса на статора на хидрогенератора.

Конструктивно са изградени от медни тръби, който са оребрени с алуминиеви ламели с дебелина δ=0,3 mm и стъпка между ламелите p=3,1 mm. Медните тръби са раздути механично за да се осъществи надежден контакт между тръбите и алуминиевите ламели. Това подобрява топлотехническите параметри на охладителя. Тръбите са развалцовани и запоени към тръбните решетки за осигуряване на надеждна закрепване и хидроизолация.

Фиг. 1. Общ вид на въздухоохладител за хидрогенератор на ВЕЦ

Фиг. 2. Снимка на изработен въздухоохладител.

Конструктивно медните тръби се събират в два колектора. Единият колектор е разделен чрез две прегради на три части, а вторият е разделен чрез една преграда на две части. По този начин водата в охладителя прави четири хода и осигурява зададените технически параметри.

Присъединяването на въздухоохладителя към съществуващата инсталация за захранване със студена вода става с присъединителни фланци. Тръбите с фланците (за вход и изход на водата), куполите (горен и долен) и тръбните решетки са изработени от неръждаема стомана тип 1.4301.

Всички свързващи елементи са с галванично покритие.

Работният флуид на въздухоохладителя е студена вода с максимална температура до +18 ˚C и налягане до 0,8 MPa.

Въздухоохладителите се произвеждат според конкретните изисквания и чертежи на клиента.

изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018