Предназначение

Намират приложение в хранително – вкусовата промишленост, както и в различни промишлени установки, включително за охлаждане на маслото на хидроагрегатите във ВЕЦ и ПАВЕЦ.

Конструкция

Състоят се от кожух, тръбен сноп и капаци, на които се намират входа и изхода на един от флуидите.

Кожухотръбните топлообемнници се изработват от гладки медни или месингови тръби, развалцовани към тръбни решетки. Тръбните решетки, куполите и кожусите се изработват от черна или неръждаема стомана.

Охлаждащият флуид (вода) се движи вътре в тръбите, а охлажданият флуид (маслото) ги обтича отвън (в междутръбното пространство).

С цел осигуряване на добра циркулация на охлаждания флуид (маслото), в междутръбното пространство се поставят циркулационни пластини. Формата им е такава, че да може да осигури многократна промяна на посоката на движение на флуида (маслото) в радиално и аксиално направление.

Кожухотръбните топлообменници (маслоохладителните) могат да бъдат многоходови по отношение на движението а охлаждащия флуид (водата).

Кожухотръбните топлообменници са технологични за изработка, удобни за монтаж и демонтаж. По време на експоатация са надеждни, сигурни и безопасни.

Пригодени са за извършване на профилактични прегледи и почистване на тръбите.

Топлотехническите и якостните изчисления, размерите и конструкциите на кожухотръбните топлообменници (маслоохладители) са съобразени с изискванията на клиента.

Принципна схема на кожухотръбен топлообменник:

изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018