Управлението на климатичните инсталации е автоматично.Чрез контролер, който следи температурата на външния въздух и зададената температура в помещението, се включват вентилаторите, подвижните жалузийни решетки, помпите и трипътните вентили за топла и студена вода, както и котела и агрегата за охлаждане.

Предвидена е блокировка и сигнализация при спиране на вентилатор, запушване на филтър, запушване на рекуператор, наличие на опасност от замръзване или сигнал от пожаро известително устройство.

Автоматика към инсталациите:

  • Диференциален пресостат
  • Термостат против замръзване
  • Трипътни вентили с ел. задвижка за топла и студена вода
  • Ел. задвижване на подвижни жалузийни решетки

I. Електическо табло.Предназначение – захранване и управление на

Филтърна секция с касета с филтърна материя

Нагнетателен и смукателен вентилатор

Топлообменник за топла вода, с помпа и трипътен вентил

Топлообменник за студена вода, с помпа и трипътен вентил

Програмиране и регулиране желаната температура в помещението в зависимост от външните условия

II. Контролер ПКТТ113

1. Предназначение

Контролер ПКТ113 представлява компактно средство за управление на климатична инсталация. Уредът следи 2 температури – в помещението и външна. Управлява вентилатор, въздушна клапа, помпа и моторвентил за задвижване на кран за топла вода. Предвидена е блокировка и сигнализация аларма при спиране на вентилатор, запушване на филтър и повреда на някой от температурните датчици. Следи сигнал от термостат за наличие на топлоносител и сигнал от пожаро – известителното устройство. Уредът позволява въвеждането на редица параметри на място, което повишава неговата функционалност. Всички параметри, както и работното му състояние, при отпадане на захранването се запазват в енергонезависима памет.

2. Технически данни

2.1. Диспей – 2 броя 4 разредни светодиодни индикатора.

2.2. Захранване – 220V ±10%АС консумация – мах 20mA.

2.3. Входове

2.3.1. Аналогови входове – 2 бр., термосъпротивление KTY81210 – (-30°C) до 50°С с точн.±1°С.

2.3.2. Релейни входове – 4 броя, оптоизолирани – сигнал от механичен или електронен ключ, максимално напрежение 24VDC.

2.4. Релейни изходи, оптоизолиран транзисторен ключ – макс. ток 50 mA – 11бр.

2.5. Условия на експлоатация – работна температура - 0÷50°С работна влажност - 0÷80%RH

3. Монтаж

3.1. Механичен монтаж – уредът се монтира на панел с размери 92х92 mm, като се притяга към него чрез две диагонално разположени приспособления.

3.2. Елетрическо свързване – свързването става чрез клеморед на гърба на уреда според приложената в илюстрацията схема

III. Лицев панел на таблото

1. Превключватели

1.1. В положение автоматичен режим – разрешават управление от контролера на вентилаторите, помпите и вентилите

1.2. В положение на ръчен режим – работата на помпите се управлява от бутони, което позволява тяхното отделяне от процеса на автоматичното регулиране

2. Пуск, стоп – бутони на вентилатори и помпи в ръчен режим

3. Превключватели – за ръчно отваряне и затваряне на винтилите за топла и студена вода

4. Индикаторно поле за наличие на оперативни напрежения и аварийни ситуации

5. Индикаторни полета за състоянието на вентилите за топла и студена вода

5.1. Поле сигнал – наличие на сигнали за отваряне и затваряне от контролера

5.2. Поле движение – показва чъртене на вентила в момента

5.3. Поле положение – показва съответното крайно положение на вентила

IV. Автоматично управление

Автоматика

За секциите Сф – манометър за регистрация на замърсен филтър (диференциален пресостат), чийто накрайници се монтират от двете страни на филтърната касета. Обикновенно диапазона е 200-300 Ра.

За секциите СОТ и СОХ

  • На изхода (по въздух) се монтира предпазен термостат като уреда се монтира на профила на отоплителя (охладителя), а капилярната му тръба на удобно място на живото му сечение.
  • Подаването на топла и студена вода към отоплителя/охладителя се извършва чрез помпа с подходящ дебит и налягане, по – голямо от хидравличното съпротивление, възвратен клапан и трипътен вентил със задвижка, всички съобразени с температурния диапазон на подавания флуид.

Секциите СВ при изпълнение с вентилатори RD и ER нямат нужда от регистриращ уред (диференциален пресостат), защото са с външнороторни двигатели с позосторна защита, чийто контакти позволяват директна регистрация на работещ вентилатор. При ВДЦ изпълнение или друг вентилатор с ремъчна предавка е наложително използването на диференциален пресостат за отчитане на разлабен или скъсан ремък

Жалузийните клапи на секциите могат да бъдат ръчни и със задвижки, които е съобразяват с изискващите въртящи моментни и стойности на позициониране на лопатките

Температурите на входящия и изходящия въздух се регистрират посредством съпротивителни термодатчици

Работата на всички елементи като регистрация, така и управление се извършва от предлагания в ел. таблото регулатор на база сравняването между изискващата се в помещението (изхода на камерата) температура и тази на входа на въздуха. При заредени параметри на обработвания въздух фирмата може да доставя камерите в комплект с всички елементи за автоматизация

Примерна схема за автоматично управление на камера тип СКК в набор – нагнетателна камера с топлообменници за отопление и охлаждане и свързана с нея смукателна камера (включително двуетажно изпълнение).

изработено от ДелтаНИВ ©Климатех 2018