Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45
Пеновихровите прахоуловители от реда на ПВПН са апарати за очистване на въздуха от прах, възникващ в леярски помещения, циментови и азбестциментови заводи, текстилни комбинати, керамичната индустрия, каменни кариери, трошачни отделения, руднични сепарации
Подробна информация за продукта:
Пеновихров прахоуловител ПВПН - 5˖45
Други продукти от същата категория
Ръкавни филтри тип ФРКИ-60
Стационарен прахоуловител ПДС 1.8
Джобни филтри тип ФДИ
Филтър джобен секционен тип ФДИ
Циклони центробежен тип ЛИОТ 1˖10
Центробежни скрубери